Preise

Pro Person10,90 Euro
Pro Kind ab 6-12 Jahreninklusive Kinderbetreuung  6,50 Euro
Pro Kind ab 2-  5 Jahreninklusive Kinderbetreuung  4,50 Euro